วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวครับ !!สวัสดีครับ ผมชื่อ : นายวัชริศ   คงสนิท
ชื่อเล่น : บอส
รหัสนักศึกษา : 554144085  ชั้นปีที่ 2 หมู่ 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โครงการสอนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

       คำอธิบายรายวิชาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรีย   วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
    1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
    2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
    3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
    5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
    6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
    7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
    8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
    10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

    เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
    กิจกรรมการเรียนการสอน

    1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
    2. เทคนิควิธีสอน
   2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
   2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
- การซักถาม
- การอภิปราย
- การทำแบบฝึกหัด
- การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง

    ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
- เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
- เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
- ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
- สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


    แหล่งเรียนรู้

   1. ห้องสมุด
   2. อินเตอร์เน็ต
   3. เอกสารประกอบการสอน
   4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
   5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
   6. ชุมชนท้องถิ่น

    การวัดและประเมินผล

    1. การวัดผล
   1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
   1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
   1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
   1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
   1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
   1.5 สอบปลายภาค 20 %

    2. การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
ระดับคะแนน 0 – 4 ค่าระดับคะแนน E