วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

       คำอธิบายรายวิชาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรีย   วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
    1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
    2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
    3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
    5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
    6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
    7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
    8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
    10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

    เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
    กิจกรรมการเรียนการสอน

    1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
    2. เทคนิควิธีสอน
   2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
   2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
- การซักถาม
- การอภิปราย
- การทำแบบฝึกหัด
- การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง

    ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
- เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
- เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
- ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
- สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


    แหล่งเรียนรู้

   1. ห้องสมุด
   2. อินเตอร์เน็ต
   3. เอกสารประกอบการสอน
   4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
   5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
   6. ชุมชนท้องถิ่น

    การวัดและประเมินผล

    1. การวัดผล
   1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
   1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
   1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
   1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
   1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
   1.5 สอบปลายภาค 20 %

    2. การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
ระดับคะแนน 0 – 4 ค่าระดับคะแนน E18 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อค ออกแบบได้สวยนะครับ แต่ต้องแก้ ตรงขนาด ความกว้างนิดหน่อยส่วนอื่น ๆ ก็ ดูดีแล้วครับ

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อก เล็กไปหน่อยนะ แต่เนื้อหาเยอะดีมาก

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกต้องปรับขนาดให้พอดี แต่เนื้อหาเยอะและน่าอ่านจร้

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกออกแบบได้สวย แต่ขนาดเล็กไป ควรปรับขนาดให้พอดี ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสือใหญ่อ่านง่าย แต่น่าจะปรับให้มีหลายๆ สี หรือมีเส้นคั่นบาง จะทำให้ไม่เบื่อ ด้านข้างน่าจะปรับขนาดให้เล็กกว่านี้จะได้ดูสมดุลกัน คลิปวิดีโอ รูปภาพ ใหญ่เกินไป ทำให้ความยาวของทั้งสามส่วนไม่เท่ากัน ^^

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกสวยดี เนื้อหาควรใส่สีสันให้หลากหลายกว่านี้ จะได้ดูหน้าสนใจ โดยรวมดีมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 6. เริ่มจากหัวของบล็อกมีการออกแบบได้ดี เด่นมากค่ะ ในส่วนของเนื้อหา เหมาะสม แต่เราว่าน่าจะเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้ดูน่าอ่านกว่านี้ องค์ประกอบด้านข้่าง เหมาะสมกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 7. หัวบล๊อกและรูปแบบการตกแต่งสวยงามดีมาก และเป็นสื่อน่าน่าสนใจสำหรับผู้ที่มาชม และก่อให้เกิดการกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างดี โดยภาพรวมงานมีแค่การจัดตกแต่งเนื้อหาอีกนิดจะทำให้เกิดความสมบูรณ์เป็นอย่างมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกออกแบบได้สวยดีค่ะแต่อาจจะดูง่ายๆแต่ก็ดูดี ถ้าใช้สีตัวอักษรหลากหลายเพื่อดึกดูดความสนใจและน่าจะเพิ่มรูปประกอบแทรกเข้าไปอีกหน่อยเพื่อความไม่น่าเบื่อเพราะตัวหนังสือไม่เยอะจนเกินไปส่วน วีดีโอและเนื้อหาอื่น ๆ ที่นำมาใส่น่าสนใจ โดยส่วนรวมออกแบบได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 9. หัวบล็อกออกแบบได้สวยงาม เนื้อหาครบถ้วน แต่ควรจะเพิ่มการใช้สีตัวอักษรให้หลายหลายสีสันเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน มีVDOและรูปภาพที่เกี่ยวกับเนื่อหาได้น่าสนใจมาก ภาพรวมมีการออกแบบที่ดี

  ตอบลบ
 10. เข้ามาบล็อกตอนแรกก็ประทำใจมากเลยครับทำหัวบล็อกได้สวยงามมาก ส่วนตัวหนังสือก็อ่านสบายไม่ทำให้ปวดตาทำให้เกิดความผ่อนคลาย เนื้อหาภายในบล็อกก็มีประโยชน์แก่ผุ้ที่เข้ามาชม โดยรวมบล็อกทำได้ดีมากครับ สวยงานมาก

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกออกแบบได้สวย แต่ขนาดเล็กไป ควรปรับขนาดให้พอดี
  ตัวหนังสือในเนื้อหา อ่านแล้วสบยาตา มากเลย
  ภาพหน้าปก เห้นแล้วน้ำตาจะไหล คิดถึงหัวหน้าห้องคนเก่า 5555

  สรุปผลงาน ทำออกมาสวยดีครับผม

  ตอบลบ
 12. ออกแบบบล็อกได้สวยงามดีมากครับ ส่วนของหัวบล็อกควรปรับปรุงเรื่องขนาดเพราะอาจขยายออกมากไปทำให้ภาพไม่สวยเท่าไร ส่วนของเนื้อหาถือว่าใช้สีได้หลากหลายน่าสนใจ ส่วนลิ้งและวีดีโออื่น ๆ น่าสนใจดีโดยส่วนรอมถือว่าใช้ได้ครับ

  ตอบลบ
 13. หัวบล๊อกและรูปแบบการตกแต่งสวยงามดีมาก และเป็นสื่อน่าน่าสนใจสำหรับผู้ที่มาชม และก่อให้เกิดการกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างดี สำหรับรูปภาพมันเล็กไปนะครับ ควรปรับให้มันใหญ่กว่านี้และวีดิโอก็ดี แล้ว ครับ ภาพรวมสวยงามครับท่าน

  ตอบลบ
 14. บล็อกนี้น่ะ หัวบล็อกตัวหนังสือยังไม่ค่อยเด่นเท่าไร การจัดวางรูปก็เข้าที่แล้วน่ะ ส่วนเนื้อหาถือว่าโอเคแล้วจ้า ใช้สีสันที่สวยงามน่าสนใจ อ่านแล้วสบายตาดดยรวมถือว่าโอเคแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 15. ออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไปสีพื้นหลังเหมาะมากไม่ทำให้แสบตาดูสบายตาดี และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปสีของตัวหนังสือสวยงามดี ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมาก

  ตอบลบ
 16. สวัสดีจ้า บอส เริ่มจากหัวบล็อกเลยกันนะ หัวบล๊อกสวยมากค่ะ เนื้อหาก็มีครบสมบูรณ์ดี ตัวหนังสืออ่านง่ายดี อ่านแล้วสวยสบายตา ดูแล้วไม่น่าเบื่อ สว่นเนื้อหาก็กระชับ มีวีดิโอที่เกี่ยวกับความพอเพียง คาวมซื่อสัตย์ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 17. ออกแบบบล๊อกได้สวยมากครับ และหัวบล๊อกก็สวยมากครับ เนื้อหาครบอ่านง่ายครับแต่การจัดวางตัวหนังสือยังไม่สมดุลกันเท่าไหร่นะครับ ด้านข้างของบล๊อกทำได้สวยครับ เออ..แต่ส่วนท้าย
  บล๊อกอยากให้ทำให้ทั้ง 3 ส่วนพอดีนะครับจะทำให้บล๊อกสวยและศึกษามากขึ้น

  ตอบลบ
 18. สวัสดีค่ะบอส การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกบอส เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้แตกต่างจากบล็อกคนอื่นแนวคิดดีไม่ซ้ำใคร มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก วิดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดูดีมาก

  ตอบลบ